Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 339/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Marcin Konrad zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu 14 września 2021 r. o godz. 14:00 w sali nr 330 budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, przy ul. Francuskiej 70A, odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości oznaczonej jako: lokal stanowiący odrębną nieruchomość położony w Katowicach przy ul. Ścigały 33/9 posiadający założoną księgę wieczystą w XI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach o numerze KA1K/00098659/9, wraz udziałem w 216/10000 prawa własności gruntu w nieruchomości wspólnej objętej KW nr KA1K/00069047/4 stanowiącej własność dłużnika: Elżbieta Wieczorek

Przedmiotowa nieruchomość składa się z:

Lokal mieszkalny położony na czwartym ostatnim piętrze w budynku wielolokalowym przy ulicy Ścigały, wybudowanym w technologii uprzemysłowionej w latach 70-tych ubiegłego wieku, o dobrym stanie technicznym, po termomodernizacji. Dojazd do budynku w którym mieści się lokal bezpośrednio z ulicy, nieruchomość posiada dostęp do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej (dr, W, K, G, E ). Budynek nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków, a teren na którym jest posadowiony nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, o gorszym od przeciętnego stanie technicznym i standardzie użytkowym. Całkowita powierzchnia wraz z przynależną piwnicą wynosi 48,69 m2 w tym powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 45,60 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni 3,09 m2.

Suma oszacowania na kwotę: 144.000,00 złotych (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące złotych). Cena wywoławcza w pierwszej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania 108.000,00 złotych.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. 14.400,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 k.p.c.). Rękojmia może być wpłacona gotówką w kasie kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy nr 30 1050 1214 1000 0092 0444 6356 ING Bank Śląski S.A. w tytule przelewu wpisać " rękojmia KM 339/19" oraz przedłożyć na licytacji dowód wpłaty, przy czym kwota rękojmi winna znajdować się w kasie / na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 k.p.c.).

Nieruchomość stanowiącą przedmiot licytacji oglądać można w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach 8:00 do godz. 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z zarządca nieruchomości, którym jest dłużnik. Operat szacunkowy sporządzony dla ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta egzekucyjne wraz z operatem szacunkowym przeglądać można w terminie dwóch tygodni przed wyznaczonym terminem licytacji od poniedziałku do piątku w Wydziale II Cywilnym Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach ul. Francuska 70a pod sygn. akt II Co 1249/19/AW2.

Zawiadamia się, iż prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję (art. 953 § 1 pkt 6 k.p.c.). Ponadto, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności (art. 953 § 1 pkt 7 k.p.c.).

Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba, że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) § 4 kpc).

Przed przybyciem do Sadu należy zapoznać się z aktualnymi informacjami zawartymi na stronie internetowej Sądu (http://www.katowice-wschod.sr.gov.pl/) dotyczącymi procedur dla osób wchodzących do budynku w związku ze stanem epidemii covid-19.

Komornik Sądowy
Marcin Konrad

 

Call Now Button