Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 683/20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Marcin Konrad zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu 16 czerwca 2023 r. o godz. 9:00 w sali nr 330 budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, przy ul. Francuskiej 70A, odbędzie się: PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości oznaczonej jako: prawo własności nieruchomości gruntowej wraz z posadowionym budynkiem położonym przy ulicy Jankego 199 w Katowicach posiadające urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach o numerze KA1K/00027180/2. Działka gruntu o numerze 295/2 mapa 112, stanowiące własność dłużników Cieśla Jacek, Cieśla Beata na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Przedmiotowa nieruchomość składa się z:

Nieruchomość stanowi działka gruntu o kształcie wielokąta zabudowana wolnostojącym budynkiem handlowo-usługowym o pow. użytkowej 127,40 m2 i kubaturze 735,3 m3, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej w 1918 roku, rozbudowany pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku . Stan techniczny i standard użytkowy budynku gorszy od przeciętnego. Działka posiada bezpośredni dostęp do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Teren nieruchomości jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową mieszaną, południowa część terenu znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej "B". Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ulicy. W budynku prowadzone jest działalność gospodarcza w postaci Zakładu Kuśnierskiego ze sklepem.

Suma oszacowania na kwotę: 597.780,00 złotych brutto (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych) w tym podatek VAT w wysokości 23 %. Cena wywoławcza w pierwszej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania 448,335,00 złotych brutto w tym podatek VAT w wysokości 23%.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. 59.778,00 zł brutto w tym podatek VAT w wysokości 23 %., najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 k.p.c.). Rękojmia może być wpłacona gotówką w kasie kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy nr 30 1050 1214 1000 0092 0444 6356 ING Bank Śląski S.A. w tytule przelewu wpisać " rękojmia KM 683/20" oraz przedłożyć na licytacji dowód wpłaty, przy czym kwota rękojmi winna znajdować się w kasie / na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 k.p.c.).

Nieruchomość stanowiącą przedmiot licytacji oglądać można w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach 8:00 do godz. 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z zarządca nieruchomości, którym jest dłużnik. Operat szacunkowy sporządzony dla ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Protokół opisu i oszacowania z operatem szacunkowym przeglądać można w terminie dwóch tygodni przed wyznaczonym terminem licytacji od poniedziałku do piątku w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach ul. Francuska 70a pod sygn. akt I Co 496/20/JB1.

Zawiadamia się, iż prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję (art. 953 § 1 pkt 6 k.p.c.). Ponadto, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności (art. 953 § 1 pkt 7 k.p.c.).

Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba, że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) § 4 kpc).

Komornik Sądowy
Marcin Konrad

Call Now Button